RECENTLY ADDED MOVIES
Sanskrit Movies

Madhyamavyayogam (2013)

Karnabharam (2013)

Tulsidas (1954)

Bhagwat Geeta (1993)

Margazhi Raagam (2008)

Adi Shankaracharya (1983)

Samarat Prithviraj Chauvan (1959)

Malavikagnimitam (2014)