RECENTLY ADDED MOVIES
Sanskrit Movies

Karnabharam (2013)

Madhyamavyayogam (2013)

Bhagwat Geeta (1993)

Tulsidas (1954)

Adi Shankaracharya (1983)

Malavikagnimitam (2014)

Margazhi Raagam (2008)

Samarat Prithviraj Chauvan (1959)